Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Zostałeś poszkodowany?
Wypełnij formularz!Niniejszy Regulamin elektronicznego systemu świadczenia usług prawnych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług prawnych w ramach elektronicznego systemu świadczenia usług prawnych - zwanych dalej Versus Online - przez Versus Odszkodowania i Doradztwo Prawne Michał Pietrykowski z siedzibą w Płocku przy ul. Królewieckiej 11 (REGON 140857700, NIP 774-117-81-95), wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Płocka pod numerem 39076)9.

§1 Definicje

 1. Poniższe określenia użyte w Regulaminie świadczenia Usług Prawnych, mają następujące znaczenie:
 2. Serwis lub Portal - serwis/portal Versus Online - dostępny pod adresem www.versus-odszkodowania.pl.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 4. Administrator - Versus Odszkodowania i Doradztwo Prawne Michał Pietrykowski z siedzibą w Płocku przy ul. Królewieckiej 11 (REGON 140857700, NIP 774-117-81-95).
 5. Usługa prawna - świadczona przez Administratora porada prawna w zakresie prawa. W jej zakres wchodzą: Porady prawne, Opinie prawne, Pisma procesowe, umowy i inne zagadnienia prawne z zakresu prawa cywilnego (w tym ubezpieczeń) oraz prawa pracy - określone na stronach Serwisu.
 6. Pytanie prawne - konkretne zapytanie przedstawione przez Użytkownika przy wykorzystaniu Serwisu dotyczące dowolnego zagadnienia prawnego, wchodzącego w zakres Usług Serwisu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną a także sposób korzystania z Versus Online, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Administratora. Serwis jest chroniony na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).
 3. Warunkiem korzystania z serwisu Versus Online jest akceptacja niniejszego regulaminu serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu. Zamawiając Usługę prawną, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem.

§3 świadczenie Usług przez Versus Online

 1. Z Usług prawnych może skorzystać Użytkownik, który zgodnie z Regulaminem zawarł Umowę z Versus Online i wniósł stosowną opłatę.
 2. Użytkownik zawiera Umowę z Versus Online przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz złożenie zlecenia na świadczenie Usług prawnych.
 3. Usługi polegają na udzieleniu Użytkownikom Serwisu Usług prawnych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługi świadczone przez serwis Versus Online są płatne z góry, chyba że strony uzgodniły inaczej.
 5. Usługi prawne są udzielane przez Serwis w terminie wspólnie uzgodnionym za pomocą elektronicznych środków komunikacji bądź telefonicznie.
 6. Koszt podstawowych usług w ramach Serwisu określa cennik na Portalu oraz wycena każdego zadanego Pytania prawnego.
 7. Usługa prawna może zostać opłacona wyłącznie za pomocą przelewu bankowego.
 8. W celu skorzystania z Usługi prawnej należy przedstawić Pytanie prawne za pomocą: zapytania wysłanego na wskazany w Portalu adres email lub dostępnego na Portalu formularza zapytania.
 9. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą. Dane oraz opłata za usługę będą podstawą do wystawienia Użytkownikowi faktury. Pytanie powinno być sformułowane przez Użytkownika w sposób możliwie jak najbardziej zwięzły, zawierając w swojej treści jedno zagadnienie. W Pytaniu prawnym należy wskazać wszelkie istotne okoliczności faktyczne, które mogą okazać się pomocne Versus Online w wykonaniu Usługi prawnej. Użytkownik za pośrednictwem maila ma możliwość dołączenia do sformułowanego pytania dodatkowych dokumentów (w formie załączników), istotnych dla zadanego pytania.
 10. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia dokonania przez Użytkownika płatności za usługę, zgłoszone Pytanie prawne zostaje zarejestrowana w systemie i uruchomiona zostaje procedura wykonania usługi w wybranym przez Użytkownika trybie.
 11. Brak płatności za usługę powoduje brak udzielenia przez Versus Online odpowiedzi na zadane Pytanie prawne.
 12. Użytkownik-Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług w postaci przesyłania treści cyfrowej stanowiących poradę prawną przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Użytkownikowi-Konsumentowi zamawiającemu poradę prawo do odstąpienia od umowy (art. 38 w związku z art. 27 Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 13. Odpowiedzi na Pytania prawne zadane przez Użytkowników Serwisu mają charakter porady prawnej, udzielanej przez wykwalifikowanego prawnika. Gdy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane Pytanie prawne niezbędne staje się zapoznanie z treścią dokumentów, w szczególności: umów, pism procesowych, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, orzeczeń, decyzji administracyjnych i innych, Serwis ma prawo wezwania drogą elektronicznąUżytkownika do dostarczenia koniecznych dokumentów (w postaci faksu lub maila ze skanem dokumentów).
 14. Uzupełnienie Pytania prawnego przez Użytkownika, na podstawie sporządzonej przez Administratora prośby o sprecyzowanie nie stanowi nowego Pytania prawnego, w związku z czym opłata za Usługę prawną nie ulega zmianie.
 15. Złożenie przez Użytkownika dodatkowych pytań lub wniosków o wyjaśnienia będzie traktowane jako odrębne Pytanie prawne.
 16. Termin na udzielenie porady, rozpoczyna swój bieg od chwili dostarczenia do Administratora powyższych dokumentów w jakości pozwalającej na zapoznanie się z nimi (odpowiednia jakość dokumentów).
 17. Serwis udziela odpowiedzi na Pytanie prawne na podstawie przedstawionych danych oraz aktualnego stanu prawnego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego przez Użytkownika.
 18. Usługa prawna jest uznawana za wyczerpującą i rzetelną, jeżeli obejmuje okoliczności faktyczne i dokumenty dostarczone przez Użytkownika. Niedostarczenie, niepełne dostarczenie lub nieprawidłowe dostarczenie danych przez Użytkownika pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielanej Usługi prawnej.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do nie udzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej, lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich, jak również osób, które nagminnie wysyłają zapytania w tej samej sprawie bez wcześniejszej opłaty.

§4 Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treść i formę świadczonych Usług prawnych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z czasowym zaprzestaniem lub ograniczeniem zakresu świadczonych Usług z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, jak również z możliwością zainfekowania wirusem urządzeń informatycznych Użytkownika a także nieprzestrzeganiem Regulaminu. Dotyczy to także szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie podmiotów, z których pomocą
 3. Administrator świadczyć będzie swoje Usługi.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu witryny www.versus-odszkodowania.pl w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
 5. Korzystanie z serwisu Versus Online nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
 6. Wszelkie spory wynikające ze stosunku prawnego zawartego na podstawie niniejszego Regulaminu, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu według właściwości ogólnej, z zastrzeżeniem że sprawy związane z wynagrodzeniem
 7. Zleceniobiorcy będą rozpatrywane przez sąd w Płocku
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres mailowy, z którego reklamacja wpłynęła do Administratora.

§6 Poufność i dane osobowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w formularzu zapytania oraz przesłane w formie elektronicznej, w celu realizacji Usług prawnych Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

§7 Faktury VAT

 1. Faktury wystawiane są na żądanie Użytkownika. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem umowy.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i zakresu świadczonych Usług prawnych. O zamiarze dokonania stosownych zmian, Administrator poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.versus-odszkodowania.pl.
Nasza reputacja i marka to efekt wielu lat
doświadczeń w doradztwie prawnym na rzecz
osób poszkodowanych w wypadkach i innych zdarzeniach.
Sprawdź jak działamy
Opisz nam swoją sprawę. Skontaktujemy się z tobą najszybciej jak będzie to możliwe

Zostałeś poszkodowany?

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
24 366 93 39
506 187 080
biuro@versus-odszkodowania.pl
Odszkodowania, Dochodzenie odszkodowań, Doradztwo Prawne
Versus Michał Pietrykowski, 09-400 Płock, ul. Królewiecka 11
Warszawa, cała Polska

versus - odszkodowania i doradztwo

Versus - profesjonalna pomoc prawna w odzyskiwaniu odszkodowań. Odszkodowania z OC, szkody na osobie i mieniu. Najwyższe renty i zadośćuczynienia. Odszkodowania, odszkodowanie, dochodzenie odszkodowań, błędy medyczne. Najlepsza kancelaria odszkodowawcza. Bez pośredników.

Copyright 2018 Versus z siedzibą w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dodatkowe informacje można uzyskać w Polityce prywatności.